EB-3 – Giới Thiệu

Chương trình định cư Mỹ theo diện làm việc phổ thông (còn gọi là EB-3) là chương trình được chấp thuận của bộ luật di trú Mỹ.

 EB-3 – Giới Thiệu

Hàng năm Cục Di Trú Mỹ cho phép 10,000 visa định cư tại Mỹ theo diện làm việc phổ thông. Tiêu chí của EB-3 nhằm thu hút lao động từ các nước đến phát triển nền kinh tế vùng và mong muốn định cư cùng gia đình (vợ/chồng và con) tại Mỹ.